Bước vào 'thế giới nước mắm' ở nhà thùng lớn nhất Việt Nam

Nhà thùng là tên gọi dân gian mà người dân Phú Quốc gọi những nơi sản xuất nước mắm. Là nơi có nghề làm nước mắm hàng trăm năm, ngày nay Phú Quốc là nơi có hệ thống nhà thùng lớn nhất Việt Nam.

Bước vào 'thế giới nước mắm' ở nhà thùng lớn nhất Việt Nam
Nhà thùng là tên gọi dân gian mà người dân Phú Quốc gọi những nơi sản xuất nước mắm. Là nơi có nghề làm nước mắm hàng trăm năm, ngày nay Phú Quốc là nơi có hệ thống nhà thùng lớn nhất Việt Nam.