Đa dạng hóa kinh tế Campuchia: Trung Quốc là lựa chọn 'không thể tách rời'

Trên thực tế, việc đa dạng hóa nền kinh tế của Campuchia không hề đơn giản. Bởi về ngắn hạn, rõ ràng Trung Quốc vẫn là lựa chọn khó thay thế.

Đa dạng hóa kinh tế Campuchia: Trung Quốc là lựa chọn 'không thể tách rời'
Trên thực tế, việc đa dạng hóa nền kinh tế của Campuchia không hề đơn giản. Bởi về ngắn hạn, rõ ràng Trung Quốc vẫn là lựa chọn khó thay thế.