Dùng nước khi chưa có giấy phép để phát điện, một công ty bị phạt và nộp lại hơn 400 triệu đồng

Công ty TNHH Pa Khoang Điện Biên bị phạt 120 triệu đồng, buộc nộp lại gần 300 triệu đồng vì khai thác, sử dụng nước không có giấy phép để phát điện trong gần 4 năm.

Dùng nước khi chưa có giấy phép để phát điện, một công ty bị phạt và nộp lại hơn 400 triệu đồng
Công ty TNHH Pa Khoang Điện Biên bị phạt 120 triệu đồng, buộc nộp lại gần 300 triệu đồng vì khai thác, sử dụng nước không có giấy phép để phát điện trong gần 4 năm.