Hoàng Anh Gia Lai duyệt thù lao lãnh đạo, bầu Đức 40 triệu đồng mỗi tháng

Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai vừa thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2024.

Hoàng Anh Gia Lai duyệt thù lao lãnh đạo, bầu Đức 40 triệu đồng mỗi tháng
Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai vừa thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2024.