Tăng cung để kiểm soát lạm phát

Lạm phát đang có dấu hiệu tăng nhiệt trong thời gian gần đây làm cho đời sống người dân và hoạt động của các doanh nghiệp có phần thêm khó khăn hơn.

Tăng cung để kiểm soát lạm phát
Lạm phát đang có dấu hiệu tăng nhiệt trong thời gian gần đây làm cho đời sống người dân và hoạt động của các doanh nghiệp có phần thêm khó khăn hơn.